سبزیجات خشک

سبزی خشک – آش

15,700 تومان

سبزیجات خشک

سبزی خشک – پلو

19,300 تومان

سبزیجات خشک

سبزی خشک – کوکو

19,200 تومان

سبزیجات خشک

سبزی خشک – نعناع

25,300 تومان

سبزیجات خشک

سبزی خشک – جعفری

20,100 تومان

سبزیجات خشک

سبزی خشک – شوید

28,800 تومان

سبزیجات خشک

سبزی خشک – گشنیز

20,200 تومان